Thông báo: Đảm bảo nguồn nước sạch tại Trường TH & THCS Victoria Thăng Long

Thông báo về việc đảm bảo nguồn nước sạch tại Trường TH & THCS Victoria Thăng Long
Nước sạch tại Victoria Thăng LongNước sạch tại Victoria Thăng Long
Phiếu kết quả thử nghiệm của các cơ quan liên ngành
Nước sạch tại Victoria Thăng Long Biên bản chốt chỉ số đồng hồ đo lưu lượng nước sạch

Nước sạch tại Victoria Thăng Long
Hệ thống máy Lọc nước sạch tại Trường TH & THCS Victoria Thăng Long 
Chia sẻ