CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ – PGS.TS. TRẦN THỊ HOA LÊ

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ

PGS.TS. TRẦN THỊ HOA LÊ

Chức vụ Trưởng bộ môn Văn học Việt Nam dân gian & trung đại – Khoa Ngữ Văn – Đại học Sư phạm Hà Nội
Điện thoại 0975391010
Học vị – Học hàm PGS. TS; Giảng viên cao cấp
Lĩnh vực CM Giảng dạy Văn học Trung đại Việt Nam;Nghiên cứu, hướng dẫn nghiên cứu Khoa học;Tư vấn xây dựng, phát triển chương trình, tài liệu giáo dục.
Email tranhoale1968@gmail.comtran_hoale@yahoo.com;

KINH NGHIỆM

· 6/1997 –  nay: Giảng viên môn Văn học trung đại Việt Nam, Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội.
· 8/2007 – 8/2008: Giảng viên thỉnh giảng Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc ((Hankuk University of Foreign Studies).
· 6/1996 – 6/1997: Nghiên cứu viên Ban Văn hóa Thế giới, Viện Văn hóa, Đại học Văn hóa Hà Nội.
· 11/1991 – 6/1996: Giảng viên môn Văn học Trung Quốc, Đại học Văn hóa Hà Nội.

NĂNG LỰC

  • Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học;
  • Cố vấn xây dựng và phát triển Chương trình, tài liệu Giáo dục;
  • Cố vấn Truyền thông giáo dục

VỊ TRÍ HIỆN TẠI

  • Giảng viên, Trưởng bộ môn Văn học Việt Nam dân gian và trung đại tại Khoa Ngữ Văn – Đại học Sư phạm Hà Nội;
  • Chuyên gia cố vấn chương trình giáo dục Ngôn ngữ tại Victoria JSC.
Chia sẻ