Thông báo tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh năm học 2018 – 2019

Để đáp ứng sự phát triển về số lượng học sinh, phát triển nhân lực cho năm học 2018 – 2019, Hệ thống giáo dục Victoria Group thông báo tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh với kế hoạch và nội dung cụ thể như sau: