Những thành tựu đạt được của
VICGROUP
02
cơ sở giáo dục
đào tạo chất
lượng cao
Nghiên cứu, phát triển và chủ
động vận hành Chương trình
Nhà trường theo mục tiêu học
sinh đạt năng lực Ngôn ngữ,
Toán, Khoa học theo chuẩn
quốc tế.
+1.250
HỌC SINH
Đạt quy mô 1.250 học
sinh trong 03 năm đầu
và 2500 học sinh trong 05 năm.
Phát triển và xây dựng thành
công hệ thống trường học
theo chuẩn Chương trình
quốc gia và quốc tế.
+100
NHÂN VIÊN
Hơn +100 nhân viên
chất lượng cao
Lĩnh vực hoạt động chính của
VICGROUP
Với định hướng chiến lược trong vòng 5 năm phấn đấu trở thành tập đoàn Giáo dục chuyên nghiệp hàng đầu, Vic Group đã và đang tập
trung năng lực chuyên môn, nguồn lực tài chính nhằm phát triển các lĩnh vực sau:
Hệ thống thành viên của
VICGROUP
Trải nghiệm cùng
VICGROUP
Sự kiện nổi bật của
VICGROUP