cơ cấu tổ chức của
VICGROUP
Cơ cấu tổ chức của
VICGROUP

Cơ cấu tổ chức của Vic Group được bố trí theo mô hình chiến lược do HĐQT đề ra với phương châm “Tri thức – Sáng tạo – Hiệu quả”, Vic Group chú trọng vào chuyên môn hóa và sự phối hợp chặt chẽ giữa các trung tâm chức năng và phòng ban hỗ trợ.

Cơ cấu tổ chức và quản lý của VicGroup gồm:
1
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Victoria Group.

2
Hội đồng quản trị (HĐQT)

Là cơ quan quản lý của Vic Group, có toàn quyền nhân danh Vic Group để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

3
Ban Kiểm Soát

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong khi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính.

Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động; tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ.

4
Hội đồng Giám đốc

Hội đồng Giám đốc gồm 03 thành viên gồm: Tổng Giám đốc, Giám đốc Kỹ thuật và Giám đốc Tài chính. Tổng giám đốc đứng đầu ban Giám đốc Công ty, là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát, chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao…

Giám đốc Kỹ thuật và Giám đốc Tài chính có trách nhiệm điều hành các phòng ban trực thuộc, chịu sự giám sát của Tổng Giám đốc.

Các phòng ban trực thuộc
5
Phòng Thiết kế - ứng dụng công nghệ xây dựng

Tư vấn thiết kế, giám sát thi công công trình; Khai thác và sử dụng hiệu quả vật tư, máy móc, điều phối và mua sắm các trang thiết bị, vật tư cho hoạt động phát triển giáo dục của Vic Group;

Lên kế hoạch, tổ chức điều hành thực hiện các kế hoạch, dự án đầu tư, kinh doanh theo dõi tiến độ công việc của Vic Group.

6
Phòng Truyền thông

Hỗ trợ các Nhà trường trong hệ thống về truyền thông. Đảm bảo sự thống nhất giữa hệ giá trị giáo dục, mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn của các Nhà trường, các cơ sở giáo dục của hệ thống với các tiêu chí chất lượng, hình ảnh của hệ thống. Xây dựng các tiêu ch

7
Phòng Phát triển hệ thống Giáo dục

Đầu tư quản lý và phát triển các trường học thành viên (Mầm non, Tiểu học , Trung học cơ sở và Trung học phổ thông).

 • Phát triển chương trình Giáo dục Mầm non, Giáo dục phổ thông (TH, THCS, THPT) và Giáo dục kĩ năng.
 • Phối hợp với bộ phận Nghiên cứu và Phát triển Chương trình Giáo dục thuộc các Nhà trường thành viên để xây dựng Chương trình Nhà trường và kiểm soát việc thực hiện Chương trình, Dự án giáo dục.
8
Phòng Khách hàng và phát triển dự án

Phân tích và dự báo các vấn đề liên quan tới công tác chăm sóc khách hàng.

 • Triển khai, đề xuất xây dựng các dự án giáo dục để tái tạo hệ sinh thái giáo dục toàn diện và bền vững.
 • Phát triển hợp tác để xây dựng các Chương trình, Dự án giáo dục với các đối tác trong nước và quốc tế.
9
Phòng Hợp tác & đào tạo Quốc tế

Gồm Nhập khẩu và đào tạo các chương trình Tiếng Anh, tư vấn du học và liên kết với các đối tác nước ngoài.

10
Phòng Phát triển nguồn nhân lực giáo dục
 • Phát triển nguồn nhân lực giáo dục chất lượng cao đảm bảo sự bền vững của các cơ sở giáo dục trong hệ thống.
 • Hỗ trợ các bộ phận hành chính – nhân sự tại các trường học, các cơ sở giáo dục để sử dụng hiệu quả nhân lực tại các vị trí phù hợp.
 • Tuyển dụng, hợp tác đào tạo, đánh giá nhân lực giáo dục.
11
Phòng kế hoạch – Tài chính
 • Gồm các ban: Kế hoạch, Tài chính, Kế toán và Thuế.
 • Là đơn vị tham mưu cho lãnh đạo trong công tác quản lý Tài chính – Kế toán của Vic Group. Có trách nhiệm đảm bảo theo đúng pháp luật và mục tiêu kinh doanh; xây dựng kế hoạch tài chính; tổng hợp kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển phù hợp với chiến lược phát triển của Vic Group trong từng thời kỳ.
 • Giúp Ban giám đốc về công tác tài chính, kế toán. Giám sát công tác tài chính – Kế toán của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc.
 • Tham mưu cho Tổng Giám đốc về hoạch định chiến lược tài chính ngắn hạn và dài hạn; hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn; tổng hợp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Tại Vic Group, chúng tôi luôn đặt niềm tin vào mỗi nhân sự của mình. Vic group luôn mong muốn mỗi thành viên của Công ty là một bộ phận không thể tách rời. Họ luôn có cơ hội để phát triển và thành công vì Vic Group luôn có những định hướng phát triển mới phù hợp với họ. Thành công sẽ được ghi nhận cho chính những thành viên xuất sắc của Vic Group – những người làm nên sức mạnh của Vic Group ngày nay.